UMOWA CZŁONKOWSTWA I KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

CERTIFICATION STANDARDS

W celu uzyskania:

 • Pełnego dostępu do funkcjonalności serwisu
 • Możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem Portalu
 • Dostępu do premii cashback
 • Certyfikatu Członkostwa Certification Standards

Uprzejmie prosimy o akceptację warunków umowy zamieszczonej poniżej.

Wszelkie czynności opisane w umowie świadczone są na rzecz Członka całkowicie nieodpłatnie.

Poniższa umowa oraz jej akceptacja nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych Członka względem Administratora, jest wymagana jedynie w celu weryfikacji danych Członka oraz aby określić zakres usług świadczonych przez Administratora na jego rzecz.

Po dokonaniu niezbędnego procesu weryfikacji niezwłocznie aktywujemy pełną funkcjonalność serwisu oraz prześlemy wiadomość zawierającą Certyfikat Członkostwa Certification Standards.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Administratorem i Członkiem Portalu

 

§1.

POJĘCIA I DEFINICJE

 1. Administrator – firma Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji, Łukasz Madej, z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 48-316 w Łambinowicach. Zarejestrowana w C.E. I. D.G. pod nr: NIP: 754-299-44-66, REGON: 161521719. Reprezentowana przez Pana Łukasz Madeja .
 2. Produkty - świadczone przez Partnera usługi lub produkty wytwarzane w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Przez Produkty rozumie się również usługi lub produkty wytwarzane w zakresie działalności prowadzonej przez osoby trzecie, nie będące Partnerami, współpracujące z Administratorem.
 3. Klient - każdy podmiot, który jest zainteresowany Produktem,
 4. Umowa - umowa zawarta przez Partnera z Klientem, przedmiotem której jest Produkt.
 5. Płatność – przekazanie należności wynikającej z Umowy przez Klienta na rzecz Partnera przez co należy rozumieć m.in. przekazanie środków pieniężnych, potrącenia, wkłady niepieniężne oraz umowy zamiany.
 6. Portal - portal internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.csstandards.com, którego właścicielem jest Administrator.
 7. Regulamin Portalu – regulamin portalu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.csstandards.com, którego właścicielem jest Administrator.
 8. Partner- Partner portalu internetowego prowadzonego przez Administratora w celu dystrybucji Produktów PartneraPartnerzy przed uzyskaniem dostępu do Portalu są weryfikowani przez Administratora.
 9. Profil Partnera – funkcjonalność, polegająca na udostępnieniu Partnerowi opcji publikowania swoich danych oraz treści na Portalu.
 10. Członek- Członek portalu internetowego prowadzonego przez Administratora w celu dystrybucji Produktów PartneraCzłonkami Portalu są podmioty zainteresowane nabyciem Produktów dystrybuowanych przez PartneraCzłonkowie przed uzyskaniem dostępu do Portalu są weryfikowani przez Administratora.
 11. Profil Członka – funkcjonalność, polegająca na udostępnieniu Członkowi opcji publikowania swoich danych oraz treści na Portalu.
 12. Zapytanie ofertowe – funkcjonalność Portalu, polegająca na umożliwieniu Członkom kontaktu z Partnerami w celu składania przez nich oświadczeń o zainteresowaniu ofertą Produktów Partnerów. Po wypełnieniu i wysłaniu przez Członka Zapytania ofertowego Partner otrzymuje na wskazany wcześniej adres poczty e-mail informacje o zainteresowaniu Członka jego Produktami oraz dane identyfikujące Członka.
 13. Premia „Cashback” – zwrot określonej części Płatności dokonanej przez Członka na rzecz Partnera za zakup określonych Produktów.

§2.

WARUNKI WSTĘPNE

 1. Członek oświadcza, że jest zainteresowany Produktami rynku certyfikacji oraz pozyskaniem informacji na ich temat.
 2. Administrator oświadcza, że posiada możliwość pozyskania informacji o Produktach oraz ich udostępnienia Członkowi na warunkach określonych w niniejszej umowie.
 3. Strony zobowiązują się do wykonywania umowy z należytą starannością przy wzajemnym poszanowaniu swoich interesów.

 

§3.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Administrator świadczyć będzie nieodpłatną usługę przekazywania Członkowi informacji na temat Produktów rynku certyfikacji oraz zagadnień z tym związanych.
 2. Administrator udostępni Członkowi nieodpłatnie Profil Członka oraz możliwość korzystania z funkcji Zapytania ofertowego przypisanego do określonych Produktów prezentowanych na Portalu.
 3. Administrator wystawi Członkowi certyfikat potwierdzający przynależność do grupy podmiotów aktywnie działających w obszarze normalizacji, standaryzacji, jakości i certyfikacji poprzez uczestnictwo w strukturze Portalu Rynku Certyfikacji.  Tym samym udostępni Członkowi prawo do posługiwania się logotypem Portalu Rynku Certyfikacji w celu potwierdzenia uzyskania certyfikatu oraz promocji własnej działalności. Certyfikat wraz z prawem do posługiwania się logotypem wystawiony będzie wyłącznie na czas trwania niniejszej umowy, pod warunkiem przestrzegania jej zapisów przez Członka.

§4.

ZAKRES CZYNNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Zakresczynności Administratora obejmuje przede wszystkim:

 

 1. Przyjęcie i zarejestrowanie Członka w bazie danych Członków, a w szczególności w bazie danych Członków Portalu.
 2. Niezwłoczne udostępnienie Członkowi Profilu Członka Portalu.
 3. Wyświetlanie Profilu Członka na stronach internetowych Portalu.
 4. Udostępnienie Członkowi plików zawierających certyfikat potwierdzający przynależność do grupy podmiotów aktywnie działających w obszarze normalizacji, standaryzacji, jakości i certyfikacji poprzez uczestnictwo w strukturze Portalu Rynku Certyfikacji w wersji do wydruku oraz linku do instalacji na stronie internetowej Członka.
 5. Wszystkie koszty związane z działaniami opisanymi w pkt od 1 do 4 ponosi Administrator.

§5.

PREMIA „CASHBACK”

 1. Przy spełnieniu wszystkich poniższych warunków Administrator zobowiązuje się wypłacić Członkowi Premię „Cashback”:
 • Członek dokona nabycia Produktu od Partnera.
 • Produkt, którego nabycia dotyczyć będzie Premia „Cashback” będzie prezentowany na Portalu, a Członek przed jego nabyciem skontaktuje się ze zbywającym go Partnerem za pomocą Zapytania ofertowego przypisanego do danego Produktu.
 • Po dokonaniu nabycia Produktu Członek przedstawi Administratorowi wiarygodnydowód zrealizowania Płatności dotyczący tej transakcji.
 1. Wysokość Premii „Cashback” wynosi 5 % kwoty netto nabytych Produktów i  płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Administratorowi przez Członka:
 • dowodu dokonania Płatności dotyczącego transakcji podlegającej Premii „Cashback” wraz z numerem rachunku bankowego wskazanego przez Członka właściwego dla dokonania wpłaty,
 • wystawionej faktury (w przypadku Członków będących podatnikami podatku od towarów i usług) lub rachunku (w przypadku pozostałych Członków).

§6.

WARUNKI DODATKOWE

Członek niniejszymwyraża zgodęna przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, nazwy, logotypu oraz wszystkich innych znaków charakteryzujących Członka, które zostały opublikowane przez Członka na Portalu, w celu i w związku z wykonywaniem czynności opisanych w §3 oraz §4 niniejszej umowy, realizowanych na rzecz Członka oraz innych Członków Portalu.

§7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań Członków wynikających z zapisów niniejszej umowy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez Członków w stosunku do Partnerów.

§8.

OBOWIAZKI CZŁONKA

 1. Członek zobowiązuje się do zamieszczania na Portalu w ramach udostępnionych funkcji Profilu Członka rzetelnych i prawdziwych informacji na własny temat oraz na tematy związane z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Członek zobowiązuje się do dostarczania na żądanie Administratora informacji niezbędnych do weryfikacji wartości należnej Członkowi Premii „Cashback” .
 3. Członek akceptuje Regulamin Portalu, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§9.

NIEZALEŻNOŚĆ UMOWY

 1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone w całości lub części na osobę trzecią bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Administrator jest uprawniony do przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci, na co Członek niniejszym wyraża zgodę. Niniejsze uprawnienie nie obowiązuje wobec Członków, którzy są konsumentami.

§10.

TAJEMNICA I POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych wynikających z umowy, otrzymanych lub uzyskanych w bezpośredniej komunikacji między stronami, jak również za pośrednictwem osób trzecich działających w ich imieniu, które zostały pisemnie zastrzeżone przez Strony. Za informacje poufne uważa się informacje nieprzeznaczone dla publiczności w szczególności tj. informacje finansowe, handlowe wraz z informacjami dotyczącymi planów, analiz, przewidywań, własności intelektualnej, tajemnic handlowych, umów, dokumentów, treści umowy, schematów, dokumentów na piśmie, materiałów, metod, operacji, procedur, know – how, itp..
 2. Strony wykorzystają informacje poufne wyłącznie do własnych potrzeb związanych z wykonywaniem umowy.
 3. Strona, która nie dopełni obowiązku dochowania tajemnicy, zobowiązuje się natychmiast o tym powiadomić drugą stronę i naprawić wszelkie szkody poniesione przez drugą stronę w związku z ujawnieniem informacji poufnych.
 4. Każda ze stron jest uprawniona do ujawnienia faktu zawarcia umowy, jak również informacji o rodzaju usług świadczonych na podstawie umowy, dla celów marketingowych.

§11.

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Członkowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku gdy Administrator:

1)      naruszy warunki niniejszej umowy,

2)      działa na szkodę Członka,

3)      narusza prawo, szkodząc wizerunkowi Członka.

5. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku gdy Członek:

1)      naruszy warunki niniejszej umowy,

2)      działa na szkodę Partnerów Portalu,

3)      narusza prawo, szkodząc wizerunkowi Administratora,

4)      naruszy Regulamin Portalu

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§12.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i powinny zostać doręczone stronom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przez kuriera. Strony również dopuszczają prowadzenie korespondencji, o której mowa w niniejszym ustępie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) przy wykorzystaniu adresów, określonych w ust. 3 poniżej. W przypadku prowadzenia przez strony korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), każda ze stron przedłoży drugiej stronie, na jej wniosek, pisemne oświadczenie potwierdzające treść poczynionych tą drogą ustaleń.
 2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem umowy będą przesyłane pod adresy i numery zawarte w Profilu Członka.
 3. Strony ustalają, że z chwilą podpisania umowy, tracą ważność wszelkie wcześniejsze, a sprzeczne z umową, postanowienia ustne lub pisemne dotyczące Przedmiotu umowy.
 4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądom powszechnym w Opolu. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje wobec Członków, którzy są konsumentami.
 5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.